Algemene Voorwaarden

Glazenwassers- & Servicebedrijf Nobel V.O.F

Artikel 1        Toepasselijkheid

1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen de Vennootschap onder firma Glazenwassers & Servicebedrijf Nobel, in zijn schoonmaakwerkzaamheden, glasbewassing en gevelreiniging hierna verder te noemen “Verkoper” (GSN), waarbij de verkoper zaken en/of onderdelen van zaken, verder te noemen “zaken en/of diensten (schoonmaakwerkzaamheden) verder te noemen ”Diensten”, aan de afnemer/opdrachtgever/wederpartij levert, ook indien deze “Zaken en Diensten” niet (nader) in deze algemene voorwaarden zijn omschreven.

Alle aanbiedingen zijdens de verkoper Glazenwassers- & Servicebedrijf Nobel (afgekort GSN), hoe dan ook genaamd en op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging en ondertekening van de verkoper.

1.2       De opdrachtgever c.q. koper zal in het navolgende worden aangeduid als afnemer. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als de consument.

1.3       De werkzaamheden worden verricht in, aan of rondom een object, zoals overeengekomen in het werkprogramma. Het werkprogramma is onderdeel van de overeenkomst tussen de Verkoper en wederpartij en behelst een werkomschrijving op basis waarvan de werkzaamheden worden uitgevoerd. Zo mogelijk wordt tevens de plaats, tijd en de frequentie waarin de verschillende werkzaamheden worden verricht, in het werkprogramma vermeld.

1.4       Onder “object” wordt verstaan het gebouw, vervoermiddel, sanitair e.d., waar de werkzaamheden in, aan of rondom worden verricht. Computers en/of andere elektronische apparatuur c.q. apparaten, van welke aard dan ook, zijn uitdrukkelijk geen object voor de te verrichten werkzaamheden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

1.5       Onder “werkzaamheden” wordt verstaan alle schoonmaakwerkzaamheden, glazenwasserwerk, gevelreiniging, graffiti verwijdering en/of andere schoonmaak en bedrijfsdiensten, zoals omschreven in de tussen partijen gesloten overeenkomst of welke hieruit voortvloeien.

1.6       Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.7       Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

1.8       Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing er van.

Artikel 2        Overeenkomsten

2.1       Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of overeenkomsten van koop en verkoop kunnen zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen.

2.2       Mondelinge afspraken binden de Verkoper eerst nadat deze schriftelijk door de Verkoper zijn bevestigd, dan wel zodra de Verkoper met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

2.3       Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de Verkoper en afnemer bindend.

2.4       Overeenkomsten strekkende tot de periodiek of anderszins regelmatig verrichten van (nagenoeg) identieke werkzaamheden, gelden steeds voor een periode van 1 jaar en worden telkens voor een periode van 1 jaar stilzwijgend verlengd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.5       Indien één van partijen de overeenkomst niet stilzwijgend wenst te verlengen als in het vorige lid 4 van dit artikel bedoeld, dient de betreffende partij zulks schriftelijk en per aangetekende post aan de andere partij mede te delen, met inachtneming van een termijn van 3 maanden vóór het einde van de overeengekomen duur, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.6       Bepalend voor de inhoud van een overeenkomst tot het verrichten van schoonmaak- en glazenwassers werkzaamheden is het werkprogramma. Indien vóór acceptatie van het aanbod wijzigingen in een offerte worden overeengekomen, zal het werkprogramma (opdracht) overeenkomstig worden aangepast.

2.7       Bij eenmalige werkzaamheden wordt de afnemer (wederpartij) geacht met het werkopdracht akkoord te zijn gegaan na ondertekening van de werkopdracht dan wel zodra de Verkoper met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoering van de werkzaamheden heeft gemaakt.

Artikel 3        Aanbiedingen/offertes

 • Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, etc. gericht aan de afnemer zijn vrijblijvend,

tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft de Verkoper het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 • De door het Glazenwassers- en Servicebedrijf Nobel V.O.F. gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW, eventuele andere heffingen van overheidswege en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – bestaan uit kosten welke de Verkoper maakt ter voldoening aan de Wet Milieubeheer, reiskosten, transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
 • Getoonde en/of verstrekte brochures, berekeningen, opgaven van capaciteiten en andere omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • Verkoper heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de Verkoper de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
 • Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is de Verkoper gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de Verkoper en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de Verkoper gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
 • Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4        Inschakeling derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de Verkoper het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten. Zulks terzake deze werkzaamheden volledig voor risico van deze aannemers en verwante glazenwassers en/of schoonmaakbedrijven worden verricht.

Artikel 5        Verplichtingen van de wederpartij

 • De afnemer dient ervoor te zorgen dat:
 1. De eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig aanwezig zijn;
 1. De Verkoper op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. De plaats(en) dient c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
 2. De Verkoper binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd, indien deze zijn werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;
 3. De Verkoper kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, water, e.d. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij;
 4. Op de locatie van de wederpartij, dan wel de door hem aangewezen locatie, waar de Verkoper en/of de door de Verkoper ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten, de door de Verkoper en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden.
 5. De afnemer is verplicht de Verkoper te informeren omtrent de gesteldheid van de te

bewerken materialen kwaliteit van de glasbewassing c.q. zaken alsmede overige voor de uitvoering van de overeenkomst relevante gegevens. De afnemer staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens.

 1. De afnemer is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die de Verkoper tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de afnemer heeft opgeslagen.
 2. De wederpartij staat de Verkoper toe naamsduidingen en reclame op het werkterrein

of aan het object aan te brengen.

 1. Indien niet of niet-tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is de Verkoper gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de afnemer wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten

in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden zijn voor rekening van de afnemer.

Artikel 6        Hulpmiddelen

 • De Verkoper is vrij in zijn keuze van reinigings- en hulpmiddelen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • De Verkoper staat ervoor in dat de gebruikte hulpmiddelen, materialen en de apparatuur deugdelijk en zo weinig mogelijk milieubelastend zijn.
 • Wanneer op verzoek van de afnemer specifieke middelen gebruikt moeten worden, dan wel specifieke behandelmethoden worden toegepast, waarvan de Verkoper niet weet welke uitwerking deze middelen of methoden op het te onderhouden object hebben of vermoedelijk zullen hebben, zal deze dit meedelen aan de afnemer. Indien de afnemer toch het gebruik van deze specifieke middelen of methoden voorschrijft, is de Verkoper niet aansprakelijk voor de gevolgen van dit gebruik en de eventuele hieruit voortvloeiende schade.
 • De Verkoper behoudt zich nadrukkelijk het recht voor chemische middelen, welke naar zijn oordeel schadelijk zijn dan wel gevaar opleveren voor zijn personeel, te weigeren. In voorkomende gevallen zal door de Verkoper in overleg met de wederpartij naar alternatieve methodieken c.q. middelen worden gezocht.

Artikel 7        Werknemers

 • De Verkoper staat ervoor in dat de door hem in te zetten werknemers goed opgeleid en vakbekwaam zijn.
 • De Verkoper zal desgevraagd de namen, voornamen en woonadressen van de door hem ten behoeve van de wederpartij te werk gestelde werknemers doorgeven aan de afnemer, alsmede iedere mutatie in de werknemersbezetting op het werk van de afnemer. Het voorgaande geldt met inachtneming van de wettelijke bepalingen inzake privacybescherming.
 • De werknemers van de Verkoper hebben de instructie zich te conformeren aan de algemeen bij de afnemer geldende huisregels, voor zover deze tijdig bij het Glazenwassers- & Servicebedrijf Nobel, of diens werknemers, bekend zijn.
 • De afnemer dient alle voorkomende vragen en/of problemen met betrekking tot de werknemers van de Verkoper per omgaande en schriftelijk aan de Verkoper te melden.

Artikel 8        Verbod overname werknemers

 • Het is de afnemer niet toegestaan om tijdens de looptijd van de overeenkomst, alsmede gedurende een periode van 6 maanden ná beëindiging daarvan, werknemers van de Verkoper een arbeidsovereenkomst aan te bieden respectievelijk werknemers van de Verkoper op enigerlei andere wijze, direct of indirect en buiten de Verkoper om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de wederpartij.
 • Indien de werknemer zelf pogingen in het werk stelt om voor of via de wederpartij elders dan voor c.q. via de Verkoper werkzaamheden te gaan verrichten, dient de wederpartij de Verkoper daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.
 • Overtreding door de afnemer van het bepaalde in dit artikel leidt tot verbeurte van een dadelijk opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 4.500,00 per gebeurtenis. Voormeld bedrag is dadelijk opeisbaar zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst is vereist.

Artikel 9        Levering, (op)leveringstermijnen

 • Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd c.q. de werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de afnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 • Bij (op)levering in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door Glazenwassers- & Servicebedrijf Nobel per transactie worden gefactureerd.
 • Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.
 • Verzending c.q. transport van eventuele bestelde zaken schoonmaakartikelen en/of goederen geschiedt op een door de Verkoper te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij. Glazenwassers- & Servicebedrijf Nobel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de afnemer te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de Verkoper zich het recht voor de bestelde zaken en/of de materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De Verkoper stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij de Verkoper in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
 • Indien de afnemer ook na verloop van de door de Verkoper gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de afnemer door het enkele verloop van 1 maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de Verkoper het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en renten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 • Het voorafgaande laat de verplichting van de afnemer de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.
 • De Verkoper is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de afnemer – vooruitbetaling of zekerheid van de afnemer/wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.

Artikel 10: Voortgang, uitvoering overeenkomst

 • De Verkoper kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling(en) heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
 • Wanneer de leveringen/diensten dan wel de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de Verkoper niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is deze gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de afnemer/wederpartij in rekening te brengen.
 • Voor zover van toepassing zullen werkzaamheden overeenkomstig het overeengekomen werkprogramma en of order worden uitgevoerd.
 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van het overeengekomen werkprogramma noodzakelijk zijn en indien die afwijkingen zodanig zijn, dat zij gepaard dienen te gaan met prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen.
 • Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag en niet op zaterdag, zondag – en op feestdagen dan wel op overige dagen waarop niet door de afnemer wordt gewerkt. Bij afwijking van voornoemde bepaling zijn de artikelen met betrekking tot de toeslagen, zoals vermeld in de (branche) CAO dan wel door de Verkoper gehanteerde andere toeslagen van toepassing. Deze zal de toeslagen aan de afnemer in rekening brengen.
 • Indien als gevolg van wijzigingen in de overeenkomst dan wel meerwerk, overmacht of voor rekening van de afnemer komende omstandigheden, de Verkoper de zaken en/of het werk niet binnen de gestelde termijn kan (op)leveren, heeft Verkoper het recht op verlenging van de (op)leveringstermijn, zodanig van duur als deze redelijkerwijs voortvloeit uit de aard en omvang van het meerwerk, de overmacht of de voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden.
 • Alle onkosten welke in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door de Verkoper worden gemaakt ten verzoeke van de afnemer komen geheel voor rekening van de afnemer, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 11: Reclames en retourzendingen

 • Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de afnemer geconstateerd wordt dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate afwijkt van het overeengekomen schoonmaakwerk of glazenwasprogramma of indien de afnemer aan de hand van een tevoren schriftelijk tussen partijen overeengekomen kwaliteitsnormering- en controlesysteem constateert dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, zal de wederpartij de verkoper onverwijld telefonisch in kennis stellen van het geconstateerde gebrek. Dit telefoongesprek dient door de afnemer binnen 48 uur schriftelijk aan de Verkoper te worden bevestigd.
 • De in lid 1 van dit artikel bedoelde schriftelijke bevestiging bevat tenminste een nauwkeurige omschrijving van:
 • het tijdstip waarop het gebrek is geconstateerd;
 • de ruimte(n) waarin het gebrek is geconstateerd;
 • de aard en de ernst van het geconstateerde gebrek;
 • een redelijke termijn waarbinnen de Verkoper het geconstateerde gebrek dient te herstellen.
 • De afnemer is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken e.d. worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. begeleidingsbon of overeenkomst en onmiddellijk ter kennis van de Verkoper te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij de verkoper binnen 24 uur na ontvangst van de zaken c.q. beëindiging van de werkzaamheden hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan de Verkoper.
 • Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de gedane diensten c.q. de beëindiging van de werkzaamheden aan de Verkoper te worden gemeld.
 • Onverminderd het bepaalde in dit artikel, wordt ten aanzien van de consument tevens het bepaalde in lid 7 van artikel 9 in aanmerking genomen.

11.10    Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar genoemde termijnen aan de Verkoper is kenbaar gemaakt, worden de verrichte diensten/zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd en bevonden.

11.11    Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

11.12   De Verkoper dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

11.13    Indien voor het onderzoek naar de klacht een eventuele retourzending van een product noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de Verkoper indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.

 • In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de Verkoper te bepalen wijze en in de originele verpakking. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de Verkoper de reclame gegrond verklaart.
 • Indien de zaken en diensten na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt, veranderd, beschadigd of niet goed zijn verpakt, vervalt elk recht op reclame.

11.16    In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 13.

Artikel 12      Prijzen werkzaamheden

12.1     Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs of een vast uurtarief voor de te verrichten diensten en/of werkzaamheden overeenkomen.

 • Indien er vooraf schriftelijk geen vaste prijs of vast uurtarief tussen partijen is overeengekomen, zal de verschuldigde prijs worden vastgesteld op grond van het werkelijke aantal bestede uren en het in de branche gebruikelijke uurtarief.
 • De prijs is gebaseerd op het overeengekomen werkorder en is afhankelijk van de

opgegeven c.q. opgenomen oppervlakte, de opgegeven respectievelijk aangenomen intensiteit van het gebruik, de aankleding en de bestemming van het object.

Artikel 13      Aansprakelijkheid en garantie

 • De Verkoper kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijden – en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van de Verkoper, zijn personeel dan wel van door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
 • Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van De Verkoper – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden.
 • In afwijking van hetgeen onder lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een overeenkomst met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde bedrag.
 • Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is de Verkoper nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de Verkoper gesloten beroepsaansprakelijkheid verzekering met nummer…………
 • De Verkoper staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
 • Indien zich in de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van (op)levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de Verkoper zich die zaken c.q. het resultaat van de verrichte werkzaamheden – te zijner keuze – kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.
 • In alle gevallen is de termijn waarbinnen de Verkoper tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
 • In afwijking van sub 3 van dit lid geldt voor de consument een maximale termijn van 1 jaar.
 • Zo door de Verkoper geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
 • Met betrekking tot de overeenkomst met de consument neemt de Verkoper de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.
 • De afnemer verliest diens rechten jegens de Verkoper, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de Verkoper tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
 • Voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van de Verkoper strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;
 • Voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de de Verkoper zijn verschaft en/of voorgeschreven;
 • Voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan de verkoper;
 • Voormelde schade is ontstaan doordat de afnemer of een derde in opdracht van de afnemer werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.

Artikel 14      Betaling

 • Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
 • Zal vanaf dat tijdstip aan de afnemer/wederpartij een kredietbeperking toeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;
 • Zal de afnemer aan de Verkoper een vertragings(handels)rente verschuldigd zijn ter grootte van ten minste 4% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
 • Zal de afnemer, na daartoe door de Verkoper te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
 • Heeft de Verkoper het recht, voor elke aan de afnemer verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 10,00 ter zake administratiekosten bij de afnemer in rekening te brengen.
 • Ter keuze de Verkoper kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 • Indien de afnemer niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de Verkoper bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Het zelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien de Verkoper het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de afnemer te twijfelen.
 • Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de afnemer bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 • Indien de afnemer, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op

de Verkoper heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de afnemer af van

het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van

het recht op verrekening, geldt eveneens indien de afnemer (voorlopige) surséance van

betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

14.11   Het bepaalde onder 14 van dit lid 10 is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

Artikel 15      Eigendomsvoorbehoud

 • De Verkoper behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de afnemer aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de Verkoper heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering en/of diensten verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de afnemer.
 • De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de afnemer slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
 • In geval de Verkoper een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de terzake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de Verkoper vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 • De wederpartij is verplicht de Verkoper terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 16      Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de Verkoper en de afnemer/wederpartij gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de afnemer/wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 17      Overmacht

17.1     In geval nakoming van datgene waartoe de Verkoper krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van de Verkoper, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de Verkoper, is deze gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de Verkoper tot aan dat moment te voldoen.

17.2     Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; weersomstandigheden, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de Verkoper, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

Artikel 18      Ontbinding, annulering/ opzegging

 • De afnemer doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
 • Het bepaalde in 18 van dit lid 1 is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.
 • Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 • Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan, het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst en gedurende de looptijd, beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 • In geval de afnemer de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan de Verkoper een door hen nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De afnemer is gehouden alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst aan de Verkoper te vergoeden. De Verkoper is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en – te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 • Ten aanzien van overeenkomsten als bedoeld in lid 4 van artikel 2 geldt het in dat artikel bepaalde ten aanzien van een opzegging van de overeenkomst.
 • De afnemer/wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart de Verkoper ter zake.
 • Door de afnemer/wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

 

 

Artikel 19      Toepasselijk recht en geschillen

19.1     Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Verkoper partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

19.2     De rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de Verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

19.3     Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

Artikel 20      Afwijking

20.1     Afwijking van hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, is slechts mogelijk                    na uitdrukkelijke en schriftelijk toestemming van Glazenwassers- & Servicebedrijf Nobel (Verkoper).

 

 

Artikel 21      Conversie

21.1     Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, nietig is of vernietigd wordt,

zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de Verkoper en de afnemer/wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr. 24322013

d.d. 26 september 2011